کادر آموزشی و علمی
1. خانم علامی       مربی پیش دبستان 1
2. خانم یعقوبی       مربی پیش دبستان 2
3. خانم بادفر          معلم کلاس اول
4. خانم درخشانی   معلم کلاس دوم
5. خانم  نوری         معلم کلاس سوم
6. خانم درخشانی   معلم کلاس چهارم
7. خانم عباسی      معلم کلاس پنجم
8. خانم مینویی       معلم کلاس ششم
9. آقای رستمی      معلم کلاس ششم
10. خانم رسولی     مدرس زبان انگلیسی
11. خانم حیدری      مربی هنر
12. خانم ایزدی       مربی ورزش