خط مشی نویسا  Nevisa Policies
خط مشی دبستان نویسا:
 
  • فطرت طبیعی کودک، دوست داشتن یادگیری است پس باید برای خودشان یادبگیرند.
  • ایجاد فرصتهایی برای همیاری کودکان در محیط یادگیری.
  • ایجاد محیط یادگیری غیررقابتی و تشویق کودکان جهت پیشرفت متناسب با توانایی خود.
  • توسعه فرصت های یادگیری منظم، حل مسأله برای رشد خود-انضباطی کودکان.
  • ....